Logo Team JRT Sports

Kdo jsme

Představení a hlavní cíle spolku

Spolek Team JRT Sports, z.s. vznikl v roce 2019 jako iniciativa pro zkvalitnění sportovního a společenského prostředí v Plzni a blízkém okolí. Vzhledem k nárůstu obézních a sportovně pasivních dětí v ČR (k roku 2016 27,5% dětí má nadváhu) se spolek rozhodl podpořit a rozvinout spontánní zájem dětí o pohyb prostřednictvím atraktivních pohybových formách. Spolek se snaží nabízet široké spektrum sportovní a společenské zábavy, tak aby pomohl rodinám formovat správný přístup k pohybu. Cílem spolku není podpora jen talentované mládeže, jak tomu v dnešní době bývá, ale především podpořit i méně pohybově nadané děti, kdy sport slouží jako zdravotně prevenční prvek a sociální prvek. Sport může být zásadním prostředkem pro správný vývoj dítěte a přináší řadu příležitostí jak emočně i fyzicky dítě připravit na další průběh dospívání.

Po dobu 3 let se trenéři a lektoři snaží pomoci přivést mládež ke sportu. Cílem všech lektorů a trenérů spolku, není jen připravovat mládež na sportovní výkony, podporování je v jejich sportovních ambicích a předávání zkušeností, ale především naučit mládež morálním hodnotám, jako jsou překonání překážek a sama sebe, slušnému sportovnímu projevu a fair play, komunikaci v kolektivu a především v rozvoji svého sebevědomí a samostatnosti, které v dnešní společnosti trochu začínají mizet. Proto hlavními cíli jsou společenské a ozdravné cíle, než sportovní.

Spolek pořádá řadu sportovních a společenských akcí, ať už to jsou příměstské sportovní letní kempy se zaměřením na fotbal, skupinové fotbalové lekce, sportovní pohybový kroužek pro širokou veřejnost, fotbalovou zimní halovou ligu a různé společenské a benefiční akce.

Vše se snažíme vykonávat s heslem „Sport dostupný pro všechny“ a to jak z pohledu finančních nákladů tak předchozí sportovní zkušenosti.Vše je založeno na činnosti lektorů a trenérů, kteří jsou Plzeňskými osobnostmi a odborníci na danou problematiku.

Náš tým

Hlavní trenér fotbalové sekce, trenér individuálních a skupinových tréninků.
Trenér a lektor sportovních aktivit, sportovní kroužek.
Trenér a lektor sportovních aktivit, sportovní kroužek.
Trenér a lektor sportovních aktivit, organizátor akcí spolku.
Trenér a lektor sportovních aktivit, sportovní kroužek.
Hlavní trenér fotbalové sekce, trenér individuálních a skupinových tréninků.
Organizátor zimní halové ligy, pohybová průprava dětí, zdravotník a školení první pomoc.

uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů (jméno moje, jméno dítěte, rok narození dítěte, velikost oblečení dítěte, můj e-mail a moje telefonní číslo) za účelem registrace na příměstský fotbalový kemp pořádaný Team JRT Sports, z.s.

Souhlas

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby Team JRT Sports, z.s., Mikulovská 1194/90
323 00 Plzeň (dále jako „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu dle dále uvedených podmínek.

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude na základě tohoto souhlasu zpracovávat Vaše jméno, jméno vašeho dítěte, rok narození vašeho dítěte, jeho velikost oblečení, váš e-mail a telefonní číslo, a to za dále uvedeným účelem.

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu zpracovávat za účelem evidence a zpracování přihlášky/registrace na příměstský fotbalový kemp.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas. Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“).

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 5 let ode dne odeslání formuláře, pokud tento souhlas neodvoláte dříve.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu: mail@richardpolak.cz
Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Osoby s přístupem k Vaším osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce.

Kontaktní údaje správce

Správce můžete kontaktovat na e-mailu: mail@richardpolak.cz či písemně na adrese správce (Mikulovská 1194/90
323 00 Plzeň, Česká republika). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce.